منوی اصلی
نظرسنجی

عنوان مقاله . بررسي ميزان مشاركت مردم در مقابله با بلاياي طبيعي در استان خوزستان: ديدگاه‌هاي مسئولين
نوع مقاله : پژوهشی
موضوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان : * كتايون جهانگيري , سيد علي آذين , نويسنده دوم: ياسمين استوار ايزدخواه , فرزانه جاروندي
* Email:kjahangiri@ihsr.ac.ir
 
چکیده :

مقدمه: مشاركت جامعه در مقابله با بلاياي طبيعي يكي از اركان مهم مديريت بحران به شمار مي¬آيد. از آنجا كه استان خوزستان به عنوان يكي از مهم ترين استان‌هاي مرزي كشور و در زمرة استان‌هاي بلاخيز به شمار مي¬آيد، مطالعة حاضر به منظور تعيين وضعيت مشاركت جامعه براي مقابله با بلاياي طبيعي از ديدگاه مسئولين انجام شده است.
روش¬ها: اين تحقيق در چهار مرحله انجام شد. در مرحلة نخست، وضعيت موجود استان خوزستان از نظر وقوع بلاياي طبيعي مورد بررسي قرار گرفت؛ در مرحلة دوم، وضعيت استان از نظر سازمان‌ها، نهادها و تشكل‌هاي فعال در زمينه بلايا بررسي شد؛ در مرحلة سوم، با بهره¬گيري از روش مطالعه کيفي و با انجام مصاحبة عميق، نظر مسئولين مربوطه در زمينة ميزان مشاركت مردم و چگونگي جذب و هدايت آنها در مقابله با بلاياي طبيعي مورد سنجش قرار گرفت و در مرحلة نهايي، پس از جمع بندي و تحليل نتايج حاصله، استراتژي¬هايي ارائه شد تا بتوان با استفاده از اين راهبردها از ميزان تلفات انساني و خسارت‌هاي احتمالي در سوانح آتي جلوگيري كرد.
يافته¬ها: با توجه به ديدگاه‌هاي متفاوت مديران به مقولة مديريت جامع بحران و عدم وجود تعاريف مشترك در اين حيطه، فرايندهاي سياستگذاري، هماهنگي، برنامه¬ريزي، سازماندهي و آموزش در سازمان‌ها به صور گوناگون انجام مي¬شود. با توجه به حاكميت ديدگاه پدرسالارانه در نظام دولتي، نقش مردم به عنوان مهم ترين گروه ذي¬نفع از سوي دولتمردان ناديده گرفته شده كه نتيجه آن سنگين¬تر شدن بار مسئوليت¬هاي دولت در مقابله با بلاياي طبيعي است.
نتيجه¬گيري: بافت سنتي و حاكميت فرهنگ قومي در استان خوزستان مي¬تواند به عنوان بستر مناسبي براي گسترش فرهنگ مشاركت جامعه در پيشگيري، كاهش اثرات زيانبار بلايا، كسب آمادگي و برنامه¬ريزي در مرحلة قبل از وقوع، مشاركت در عمليات پاسخگويي به ويژه عمليات جستجو، امداد، نجات، پشتيباني در مرحله وقوع و بازيابي يعني ساماندهي، بازتواني، بازسازي و بازگشت به وضعيت اوليه در مرحله پس از وقوع بلايا مورد استفاده قرار گيرد؛ اما لازمه اين امر تغيير نوع نگاه مديران به مقولة نقش و نوع مشاركت مردم در مقابله با بلاياي طبيعي است.

چکیده انگلیسی:

Background: Community participation is one of the important bases of disaster management in confronting natural disasters. Khuzestan is one of the most important border provinces in the country that is highly prone to natural disasters. This research aimed to determine the status of people\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s participation in Khuzestan to respond to natural disasters from the viewpoints of officials.
Method: This study was conducted in four stages. First, the status of the province was evaluated regarding the occurrence of natural disasters. In the second stage, the province situation is addressed from the perspectives of related organizations, institutions and active NGOs in disasters. By using qualitative study and in-depth interviews in the third stage, the officials’ views on how to attract people to participate in confronting natural disasters was collected. In the final stage, after analyzing the obtained results, some strategies are presented in order to use these guidelines and recommendations and also to prevent the probable human casualties and damage in future disasters.
Findings: According to the managers\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' different views about disaster management issues and lack of a common terminology to apply in this field, the process of policy-making, coordination, planning, organizing and training has been undertaken in different ways in the organizations. Also, in the governmental system, the role of people as the most important stakeholders has not been considered appropriately which makes the governments feel more responsible for confronting natural disasters.

 
کلید واژه : بلاياي طبيعي، تحليل خطرپذيري، مشارکت مردم، ديدگاه‌هاي مسئولين.
خروجی به XML دانلود فایل

کلیه حقوق برای فصلنامه علمی امداد و نجات محفوظ است Quarterly Scientific Journal of Rescue & Relief
Powered by AlgoPars Software Co.Last update : 1393/04/10