منوی اصلی
نظرسنجی

عنوان مقاله . تعیین مسیرهای مناسب و قابل دسترسي بعد از زلزله با استفاده از GIS (مطالعۀ موردی: شهر کاشان)
نوع مقاله : پژوهشی
موضوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان : *1: محمدعلی فرقانی , 3: جواد مزروعی قمصری , 2: سمانه دربندی
* samaneh_db@yahoo.com
 
چکیده :

مقدمه: شبکۀ حمل و نقل درون شهری به ویژه در شهرهای بزرگ، نقشی اساسی در مدیریت بحران زلزله دارد. از سوی دیگر اين شبکه، آسیب‌پذیرترین شبکه در میان دیگر شبکه‌های گوناگون در برابر زلزله، شناخته شده است. لذا ضرورت دارد تا اقداماتی برای شناسایی و تعیین مسیرهای قابل دسترس و بهینه پس از زلزله برای فعالیت‌های حمل و نقل درون شهری از قبیل آمد و شد اتومبیل‌های امدادی و آمبولانس‌ها، اتومبیل‌های پلیس، اتومبیل‌های آتش‌نشانی و غیره صورت گيرد، لیکن در اين زمينه تحقیقات کمی به طور كامل و سيستماتيك انجام گرفته است.

روش: هدف از اين مطالعه، ارزيابي آسيب‌پذيري معابر در هنگام وقوع يك زلزله 5/6 ريشتري در شهر كاشان مي‌باشد. ابتدا مدلي برای  ارزيابي خسارات و آسيب‌پذيري معابر از طريق محاسبه سطح مسدود شده معابر با در نظر داشتن عواملي همچون آوار ساختمان، ويژگي‌هاي ساختمان و فاصله نسبي بين ساختمان‌ها و معابر، ارائه شده و در ادامه  از طریق تسري اين مدل روي 57 معبر اصلي و 41 واحد همگن در سطح شهر كاشان و جمع آوری اطلاعاتی دربارۀ ویژگی‌ها و مشخصه‌های شبکه حمل و نقل درون شهري کاشان در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، درجه انسداد طولي و عرضي اين معابر برآورد شده و نقشه‌های قابل بهره‌برداری ارائه گرديده است.

يافته‌ها: 1( عرض مسير یکی از عوامل مؤثر بر انسداد آن پس از زلزله است. هرچه عرض مسير بيشتر باشد ميزان انسداد عرضي بيشتر است. 2( انسداد طولی در بافت قدیمی بيشتر است. علت اين امر، مواد مورد استفاده در ساخت و ساز و عدم استحكام ساختمان‌ها مي‌باشد.

بحث و نتیجه‌گیری: به دلیل ويژگي‌ها و شرايط طبيعي حاكم بر فضاهاي شهري و تراكم سرمايه‌گذاري و بارگذاري‌هاي محيطی، بيشتر شهرهاي بزرگ از جمله کاشان با حوادث طبیعی به ویژه زلزله روبهرو هستند. از‌این‌رو، توجه به برنامه‌ريزي‌هاي لازم پيرامون مصونيت شهرها و آسيب كمتر آنها ضرورت دارد و هر توصيه‌اي در يك بستر سازماني مناسب باید تحقق يابد

چکیده انگلیسی:

Background: Urban transportation network especially in big towns has basic role in earthquake crisis management and on another side this network is known as the most vulnerable against earthquake. Besides losses of lives, losses related to lifelines such as electric networks, water and sewage system network, transportation infrastructures are also remarkable. So some act to identity and determine the accessible and optimal road after an earthquake for urban transportation activities such as relieving car, ambulances and fire fighting cars, is essential. But complete and systematic research about this topic hasn’t done.

Method: This study is aimed to evaluate the roads and their vulnerability in the event of an earthquake, with 6/5 magnitude in Kashan. At first a model is introduced to assess damage and vulnerability of road via calculation of the blockage level with considering factors such as building debris density, building characteristics and the relative distance between buildings and roads. Then via extending this model on 57 main roads and 41 homogenous units in the Kashan and information about Kashan urban transportation network in GIS, degree of lateral and longitudinal blockage is estimated and useable maps is visualized.

Findings: Earthquake is one of the issues that most large cities face such as Kashan due to the natural conditions and characteristics in urban spaces and environmental loading and investment densities. Therefore, the necessary planning for the safety of their towns and less damage is necessary. Also, any advice on a suitable organizational framework must be achieved. Characteristics and natural conditions prevailing in urban areas1-The wide of road is one of effective factor on its blockage after earthquake. What the wide of road is more, the lateral blockage is more. 2-longitudinal blockage in old tissue is more. Its reasons are the material used in building, instability of building and building configuration.

 
کلید واژه : زلزله، انسداد مسير، سيستم اطلاعات جغرافيايي.
خروجی به XML دانلود فایل

کلیه حقوق برای فصلنامه علمی امداد و نجات محفوظ است Quarterly Scientific Journal of Rescue & Relief
Powered by AlgoPars Software Co.Last update : 1393/04/10