منوی اصلی
نظرسنجی

عنوان مقاله . آموزش شایستگی‌ها و مهارت‌‌های کلیدی حین تحصیل از دیدگاه دانشجویان رشته‌های امداد و نجات و امداد و سوانح (مطالعۀ موردی: مؤسسه علمی-کاربردی
نوع مقاله : پژوهشی
موضوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان : 2: فرزانه حاجی‌حیدری , 2: سمیرا سلیمانی
 
چکیده :

مقدمه: خلق یک نظام آموزشی که قابلیت تربیت افراد برای زیستن در جهانی متغیر را داشته باشد از اولویت‌‌های جامعۀ مدرن است. بر این اساس دانشگاه‌ها نقش‌های جدیدی را غیر از آموزش صرفاً تخصصی و رشته‌ای عهده‌دار شده‌اند که از جملۀ مهم‌ترین آنها آموزش شایستگی‌ها و مهارت‌‌های کلیدی به منظور انطباق با شرایط پیچیدۀ کنونی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نگرش دانشجویان مؤسسه علمی‌کاربردی هلال ایران در مورد آموزش شایستگی‌ها و مهارت‌‌های کلیدی در طول دوران تحصیل و از محیط دانشگاه است. روش: پژوهش حاضر از نظر اهداف كاربردي، از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی-پيمايشي بوده است. جامعۀ آماري شامل تمامی دانشجویان رشته‌های کاردانی و کارشناسی امداد و نجات و امداد و سوانح مؤسسه آموزش عالی علمی‌کاربردی هلال ایران تشکیل داده است. با بهره‌گیری از فرمول کوکران، حجم جمعیت جامعۀ نمونه 228 نفر برآورد گردید که 209 نفر به پرسشنامه پاسخ داده‌اند. برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه 50 سئوالی محقق‌ساخته بود که پس از تأیید روایی محتوایی پرسشنامه توسط 4 نفر از متخصصان مدیریت آموزشی و تعیین مقدار پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ (82/0)، پرسشنامه‌ها تکمیل شد. اطلاعات به‌دست آمده پس از ورود در نرم‌افزار 15-SPSS ، با استفاده از آزمون t تک نمونه‌ای و t گروه‌های مستقل تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش بیانگر آنست که امتیاز تمامی شاخص‌های شایستگی‌ها و مهارت‌‌های کلیدی از میانگین پایه کمتر و با اختلاف معنی‌دار بوده است. از دیدگاه دانشجویان شرکت‌کننده در پژوهش، توجه به آموزش ابعاد چهارگانه شایستگی‌ها و مهارت‌‌های کلیدی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و پایین‌تر از حد متوسط است. نتایج آزمون t دو گروه مستقل برای بررسی ديدگاه‌هاي دانشجویان سال‌های اول و دوم و سال سوم و چهارم نشان داد که بین دو گروه در هیچ‌یک از متغیرها تفاوت معناداری وجود ندارد.

بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج‌ از نظر دانشجویان آموزش‌های دریافتی و محیط دانشگاه نتوانسته نقش قابل‌قبول و مؤثری در پرورش شایستگی‌ها و مهارت‌‌های کلیدی داشته باشد. این درحالیست که ماهیت رشته‌های مذکور به شکلی است که دانش آموختگان برای کسب موفقیت شغلی و ایفای نقش در مشاغل مرتبط نیازمند به‌کارگیری این مهارت‌‌ها در کنار تخصص کسب شده می‌باشند. لذا مدیران آموزشی و مسئولان برنامه‌ریزی باید نسبت به تجدید نظر بر شیوۀ برگزاری دوره‌ها اهتمام نمایند.

چکیده انگلیسی:

Background: creating an educational system with ability to training people for future is the most important duty in modern society. In the changing environment universities have new roles to educate people with key competencies and skills. This research aims is to identify the viewpoint of student about learning this skills during study in universities.

Method: In this applied and cross-sectional survey, about 228 students were studied and performed randomly among all students (560) of Iran Helal institute of Applied-Science & Technology. Data were collected by using self-administrated questionnaire and Cronbach's alpha (0/82). Then the obtained information was analyzed by using SPSS-15, one sample t-test and two independent samples t. (sig=0/05)

Finding: The result indicate that the scores of all parameter of key competencies and skills were lower than average and the difference was significant. The participants believed that based on fourfold pillar of key competencies there is no special program for learning this skills during courses. It should be noted that there is not a significance differences between the view point of freshman and sophomores with junior and seniors.

Conclusion: According to the results, in intellectual competencies dimension there no enough attention to learning skills likes analytical ability, decision-making ability, abstract thinking, and strategic programming. In personal competencies dimension university is not successful to learn abilities such as accountability, versatility, acceptable performance. In interpersonal competencies dimension there is no plan to learn abilities like oral communication, collaborative skills, positive thinking.  Also In management competencies dimension attention to teach ability like working under pressure, problem solving, leadership and persuasion are needed

 
کلید واژه : شایستگی و مهارت کلیدی، آموزش عالی، آموزش علمی- کاربردی
خروجی به XML دانلود فایل

کلیه حقوق برای فصلنامه علمی امداد و نجات محفوظ است Quarterly Scientific Journal of Rescue & Relief
Powered by AlgoPars Software Co.Last update : 1393/04/10