منوی اصلی
نظرسنجی

عنوان مقاله . بررسی مشاغل پزشکی و غیرپزشکی برای فعالیت‌های داوطلبانه بیمارستانی (مطالعه موردی: بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران)
نوع مقاله : پژوهشی
موضوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان : *1: فروزنده جنت , 5: مرضیه وحید دستجردی , 4: غلامرضا معصومی , 3: مختار ملک‌پور , 2: علی اردلان
* forozandehjannat@gmail.com
 
چکیده :

مقدمه: در شرایط بحرانی علاوه بر سازمان‌های ویژۀ مدیریت شرایط اضطراری نیاز به حضور نیروهای داوطلب نیز همواره احساس شده است. داوطلبان در مشاغل مختلف می‌توانند خدمات مورد نیاز را فراهم ­آورند. در این خصوص هدف مطالعه حاضر بررسی اهمیت و اولویت مشاغل در فعالیت‌های داوطلبانه بیمارستانی است.

 

روش: پژوهش حاضر از جمله مطالعات کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده‌ها، توصيفي- پیمایشی مي‌باشد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامۀ محقق‌ساخته در قالب‌ سئوالات پنج‌گانه لیکرت استفاده شده است. جامعۀ آماری شامل مدیران، پزشکان، پرستاران در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و با فرمول کوکران، حجم نمونه 180 نفر تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن) استفاده گردید.

یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که در بین مشاغل مورد بررسی مشاغل پزشکی (تکنسین‌های فوریت پزشکی، امدادگر، پرستاری، پزشکی و بهیار) مناسب‌ترین مشاغل برای نیروهای داوطلب می‌باشند. در بین مشاغل غیرپزشکی نیز مدیران و کارکنان سازمان‌ها، تأسیسات و نیروهای مسلح می‌توانند در اقدامات داوطلبانه برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مفید واقع گردند.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، آشنایی افراد با بحث امداد و درمان می‌تواند نقش قابل توجهی در انتخاب افراد به عنوان نیروهای داوطلب داشته باشد. هر چه شغل فرد غیرمرتبط با مباحث بهداشتی درمانی باشد، به همان اندازه برای این قبیل فعالیت‌ها نامناسب خواهد بود.

چکیده انگلیسی:

Background: In emergency situation, in addition to specific organizations of emergency management, also requires the presence of volunteers. The volunteers come from different professions and in most cases provide many required services. In this regard, this study surveys the importance and priority professions in hospitals volunteer activities.

Method: This study is applied - development research and the method is descriptive survey. The researchers' questionnaire based on five-point LIKERT scale was used to collect data. The Statistical population includes managers, emergency doctors and nurses at hospitals of Tehran University of medical science. Also 180 people were selected using by the random sampling and Cochran formula. To analyze the data, descriptive and inferential statistics (one-sample t-test, Friedman and chi-square test) were used.

Findings: The results indicated that among the professions, medical careers (emergency medical technicians, paramedics, nurses, doctors and nurse assistant) are the most appropriate professions for volunteers. Among the non-medical careers (managers and employees of organizations, installation and army forces) can be useful in volunteer activities for hospitals and medical centers.

Conclusion: According to the results, people familiar with the relief activities could play significant role in volunteerism. The non-related jobs to health issues would have been inappropriate for volunteer activities.

 
کلید واژه : مشاغل، پزشکی، غیرپزشکی، فعالیت‌های داوطلبانه
خروجی به XML دانلود فایل

کلیه حقوق برای فصلنامه علمی امداد و نجات محفوظ است Quarterly Scientific Journal of Rescue & Relief
Powered by AlgoPars Software Co.Last update : 1393/04/10