منوی اصلی
نظرسنجی

عنوان مقاله . بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال‌احمر با رویکردآینده‌نگاری راهبردی
نوع مقاله : پژوهشی
موضوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان : *1: عین الله کشاورز ترک , 2: مهدی نیکویه نیکویه
* e.keshavarz@soc.ikiu.ac.ir
 
چکیده :

yle=\"text-align: right;\"> مقدمه:تغییرات سریع محیطی، نظام­های برنامه‌ریزی در سازمان‌ها را با چالش مواجه ساخته و آینده­نگاری راهبردی به دلیل انعطاف‌پذیری در برابر بدیل­های متغیّر آینده، با استقبال روز افزونی از طرف سازمان­ها روبرو شده است. فرآیند آینده‌نگاری راهبردی در سازمان‌ها نیازمند توجه به سرمایه انسانی می‌باشد. مدیران و رهبران چشم‌اندازمحور باید به اهمیت عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش شغلی و رضایت شغلی در آیندۀ سازمان توجه بیشتری داشته باشند. بر همین اساس، سوال اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان و ارائه راهکارهای ارتقای آن است که ضمن مروری بر مهم ترین عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان و ارتباط آن با آیندۀ سازمان به سوابق و پیشینه‌های این موضوع می‌پردازد.

yle=\"text-align: right;\">  

yle=\"text-align: right;\">  

yle=\"text-align: right;\">  

yle=\"text-align: right;\">  

yle=\"text-align: right;\">  

yle=\"text-align: right;\">  

yle=\"text-align: right;\">  

yle=\"text-align: right;\"> روش: روش تحقیق ترکیبی است. جامعة آماري، شامل کارکنان جمعیت هلال‌احمر استان قزوین است. در بحث آمار استنباطي هم از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم برای بررسی میزان ارتباط بین شاخص­های پرسشنامه و عوامل رضایت شغلی و بررسی میزان ارتباط بین عوامل رضایت شغلی روی آیندۀ سازمان بهره گرفته شده است.

yle=\"text-align: right;\"> یافته‌ها: عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان، در دو دسته اصلی طبقه‌بندی شده‌اند. نخست، عوامل محیطی شغل و مرتبط با شغل که مهم‌ترین تأثیر را بر رضایت شغلی دارند و شامل چگونگی رفتار افراد، ماهیت وظایف شغلی، ارتباط با سایر افراد در محیط کار و پاداش‌ها می‌باشد. دوم، عوامل فردی که افراد با خود به شغلشان منتقل می‌نمایند، مانند تجارب قبلی فرد و شخصیت. هر دو دسته عوامل در مبحث رضایت شغلی از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند.

yle=\"text-align: right;\"> نتیجه‌گیری: پنج عامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال‌احمر به ترتیب: ماهیت شغلی، مدیریت (ما فوق)، همکاران، فرصت‌های ترفیع، حقوق و مزایا اولویت‌بندی شدند

چکیده انگلیسی:

 
کلید واژه :
خروجی به XML دانلود فایل

کلیه حقوق برای فصلنامه علمی امداد و نجات محفوظ است Quarterly Scientific Journal of Rescue & Relief
Powered by AlgoPars Software Co.Last update : 1393/04/10