منوی اصلی
نظرسنجی

عنوان مقاله . تعیین شاخص های موثر بر مدیریت عملکرد استراتژیک در جمعیت هلال احمر استان البرز بر اساس مؤلفه های کارت امتیازی متوازن
نوع مقاله : پژوهشی
موضوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان : *1: تیمور علیخانی , 2: مریم مجیدی
 
چکیده :

yle=\"margin-left:-7.2pt;\"> ﻣﻘﺪﻣﻪ: در  این تحقیق با شناسایی و ارزیابی شاخص‌های موثر بر اجرای مطلوب مدیریت عملکرد استراتژیک در جمعیت هلال احمر استان البرز، بر اساس کارت امتیازی متوازن، وضعیت جاری سیستم را با نگاهی همه جانبه سنجید و به دنبال آن نقاط ضعف وقوت آن را شناسایی کرد تا در تعیین پیشنهادهایی در جهت بهبود عملکرد آن ارائه گردد.

yle=\"margin-left:-7.2pt;\"> روش: با توجه به ادبیات تحقیق و مطالعات انجام شده، روش مورد نظر  دراﻳﻦ ﻣﻄﺎلعه توصیفی- پیمایشی می باشد و جامعه آماری تحقیق کارکنان جمعیت هلال احمر استان البرز که تعداد آنان 65 نفرگزارش شده است. در این مطالعه از روش تمام شماری استفاده گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و برای اندازه‌گیری پایایی ابزار از روش الفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSSاستفاده گردید.

yle=\"margin-left:-7.2pt;\"> ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: طبق پیشینه تحقیق ومدل مفهومی پژوهش و با استفاده از تکنیک مدل­یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی (PLS) آزمون شد که مقدار بار عاملی برای تمامی شاخص ها بیشتر از مقدار0.5 بود که بیانگر اعتبار قابل قبول مؤلفه ها بوده است وهم چنین نتایج نشان داد،میانگین مؤلفه یادگیری و رشد، فرآیندهای داخلی و کسب و کار، مالی و مشتری به ترتیب بر مدیریت عملکرد استراتژیک تاثیر قابل توجهی داشته اند.

yle=\"margin-left: -7.2pt;\"> ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي: نتایج تحلیل عاملی تأئیدی برای هر یک از شاخص ها نشان داد، توجه کافی به این شاخص ها در  جمعیت وجود دارد و مؤلفه های کارت امتیازی متوازن بر اجرای مطلوب مدیریت عملکرد استراتژیک تاثیر مستقیم داشته اند و همچنین  نتايج نشان داد، از منظر جمعيت شناختي تفاوت معناداري ميان گروه هاي مختلف وجود نداشته است.

چکیده انگلیسی:

 
کلید واژه : مدیریت عملکرد، مدیریت استراتژیک، کارت امتیازی متوازن، جمعیت هلال‌احمر
خروجی به XML دانلود فایل

کلیه حقوق برای فصلنامه علمی امداد و نجات محفوظ است Quarterly Scientific Journal of Rescue & Relief
Powered by AlgoPars Software Co.Last update : 1393/04/10