منوی اصلی
نظرسنجی

عنوان مقاله . شناسایی فرهنگ سازمانی جمعیت هلال‌احمر بر اساس مدل کامرون و کوئین (مورد مطالعه: ستاد مرکزی)
نوع مقاله : پژوهشی
موضوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان : *2: محمدرضا هداوندی , 3: ایوب ابراهیمی , 1: بیژن عبدالهی
* std_mrhadavandi@khu.ac.ir
 
چکیده :

مقدمه: فرهنگ حاکم برسازمان، شکل دهندۀ شخصیت سازمانی است. بنابراین می‌توان سازمان‌ها را برحسب نوع فرهنگ شان شناسایی کرد .فرهنگ منسجم و متناسب با اهداف و مأموریت‌های سازمانی موجب افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان می‌شود.از این رو این مطالعه در صدد شناسایی فرهنگ سازمانی جمعیت هلال‌احمر برآمده است.

 روش: این تحقیق از نظر کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری کلیه کارشناسان ستاد مرکزی جمعیت هلال‌احمر (250 نفر) می‌باشند. حجم جمعیت نمونه 148 نفر برآورد گردید که پس از توزیع پرسشنامه‌ها، 130 پرسشنامه تکمیل و جمع‌آوری گردید. روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده بوده است. ابزار اصلی تحقیق از پرسشنامه استاندارد مدل کامرون و کوئین(2006) استفاده گردید. روایی محتوایی آن با

استفاده از نظرخبرگان و کارشناسان تأیید شد. ضریب پایایی معادل 89/0 بدست آمد. برای تحلیل داده‌ها از آمارتوصیفی وآزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف، لون، مقایسه میانگین‌ها، تحلیل واریانس یک طرفه و توکی استفاده شده است.  

یافته‌ها: فرهنگ بازاری (رقابتی) بالاترین نمره میانگین (78/2) را به‌دست آورد. نتایج آزمون t زوجی یا وابسته (317/16) در سطح خطای 05/0 بیانگر تفاوت بین وضع موجود و مطلوب فرهنگ سازمانی است. مقایسه میانگین ‌ها نیز نشان داد سطح معنی‌داری Fبرای جنسیت 904/0 sig =، تحصیلات 678/0 sig = و سابقه کار 147/0 sig = و وضعیت استخدامی001/0 sig =)بوده که بیانگر تفاوت معنی‌دار میان میانگین فرهنگ سازمانی با وضعیت استخدامی کارکنان بوده است.

 نتیجه گیری : با توجه به نتایج به دست آمده، بین وضع موجود و مطلوب فرهنگ سازمانی تفاوت معنی دار مشاهده شده است.هم چنین به ترتیب اولویت، فرهنگ رقابتی، فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ گروهی و فرهنگ ویژه سالاری حاکم بر ستاد مرکزی جمعیت بوده است. به علاوه، برای تعیین وضعیت موجود فرهنگ سازمانی بخش‌های دیگر جمعیت نیاز به تحقیق‌های دیگری می‌باشد.

چکیده انگلیسی:

 
کلید واژه : شناسایی، فرهنگ سازمانی، جمعیت هلال‌احمر، مدل کامرون و کوئین
خروجی به XML دانلود فایل

کلیه حقوق برای فصلنامه علمی امداد و نجات محفوظ است Quarterly Scientific Journal of Rescue & Relief
Powered by AlgoPars Software Co.Last update : 1393/04/10