:: دوره 8، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1395 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی فرهنگ سازمانی جمعیت هلال‌احمر بر اساس مدل کا مرون و کوئین
بیژن عبدالهی، محمدرضا هداوندی ، ایوب ابراهیمی
چکیده:   (1630 مشاهده)

مقدمه: فرهنگ حاکم بر هر سازمان، شکل‌دهندۀ شخصیت سازمانیآن است‌، لذا می‌توان سازمان‌ها را برحسب نوع فرهنگ‌شان شناسایی کرد‌‌‌. فرهنگ منسجم و متناسب با اهداف و مأموریت‌های سازمانی موجب افزایش کارایی و اثربخشی سازمان می‌شود‌‌. ازاین‌رو، این مطالعه در صدد شناسایی فرهنگ سازمانی جمعیت هلال‌احمر برآمده است‌‌. روش: این تحقیق کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است‌‌. جامعۀ آماری، تمامی کارشناسان ستاد مرکزی جمعیت هلال‌احمر (250 نفر) می‌باشند‌‌. حجم جمعیت نمونه 148 نفر برآورد گردید که پس از توزیع پرسشنامه‌ها، 130 پرسشنامه تکمیل و جمع‌آوری شد‌‌. روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده بود و ابزار اصلی تحقیق از پرسشنامه استاندارد مدل کامرون و کوئین (2006) استفاده گردید‌‌. روایی محتوایی آن با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان تأیید شد‌‌. ضریب پایایی معادل 89/0 به دست آمد‌‌. برای تحلیل داده‌ها از آمارتوصیفی و آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف، لون، مقایسه میانگین‌ها، تحلیل واریانس یک طرفه و توکی استفاده شده است‌‌.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که فرهنگ بازاری (رقابتی) بالاترین نمرۀ میانگین (78/2) را به ‌دست آورد‌‌. نتایج آزمون t زوجی یا وابسته (317/16) در سطح خطای 05/0 بیانگر تفاوت بین وضع موجود و مطلوب فرهنگ سازمانی است‌‌. مقایسه میانگین‌ها نیز نشان داد سطح معنا‌داری F برای جنسیت 904/0sig=، تحصیلات 678/0 sig=، سابقۀ کار 147/0 sig= و وضعیت استخدامی001/0= sig) بود که بیانگر تفاوت معنا‌دار میان میانگین فرهنگ سازمانی با وضعیت استخدامی کارکنان می‌باشد.

نتیجه‌گیری : با توجه به نتایج، بین وضع موجود و مطلوب فرهنگ سازمانی تفاوت معنا‌دار مشاهده شده است‌‌. همچنین به ترتیب اولویت، فرهنگ رقابتی، فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ گروهی و فرهنگ ویژه سالاری حاکم بر ستاد مرکزی جمعیت بوده است‌‌. به علاوه، برای تعیین وضعیت موجود فرهنگ سازمانی بخش‌های دیگر جمعیت نیاز به تحقیق‌های دیگری می‌باشد‌‌.

واژه‌های کلیدی: شناسایی، فرهنگ سازمانی، انواع فرهنگ، شاخص، وضع موجود و مطلوب، جمعیت هلال‌احمر، مدل کامرون و کوئین
متن کامل [PDF 815 kb]   (505 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پژوهشی


XML     Printدوره 8، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها