:: دوره 9، شماره 3 - ( 5-1396 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 17-26 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطۀ برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی و ارتقای روحیۀ نوآوری با فرهنگ مشارکتی سازمان در جمعیت هلال‌احمر
اقای محسن نیستانی، دکتر محبوبه سلیمان پورعمران*
: استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
چکیده:   (624 مشاهده)

مقدمه: برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی از طریق اهداف منابع انسانی و توسعۀ استراتژی‌های منابع انسانی از طریق بسیج، توسعه و نگهداری منابع انسانی در تحقق اهداف سازمانی نقش به‌سزایی دارد.
روش: تحقیق حاضر، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری نیز تمامی کارکنان جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی به تعداد 122 نفر بود که به دلیل کم‌بودن تعداد جامعه، از روش تمام شماری استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها برای متغییر برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی، پرسشنامه رضایی (1389)، برای سنجش ارتقای روحیۀ نوآوری سازمانی، پرسشنامه چوپانی (1390) بود و برای سنجش فرهنگ مشارکتی سازمان نیز از پرسشنامه شیخلویی (1389) استفاده شد. روایی ابزار از نوع صوری و محتوایی بود که مورد تأیید اساتید و خبرگان قرار گرفت و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای هر سه پرسشنامه به ترتیب به میزان 84/0، 84/0 و86/0 به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون آماری همبستگی پیرسون توسط نرم‌افزار SPSS نسخۀ 23 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج همبستگی بین مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی و مؤلفه‌هایی همچون اصلاح ساختارهای نظام‌های استخدامی‌، اصلاح نظام آموزشی نیروی انسانی و نیز ارتقای روحیۀ نوآوری سازمانی مؤلفه‌هایی مانند نوآوری تولید، نوآوری فرایندی، نوآوری اداری با فرهنگ مشارکتی سازمان در جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی به‌ترتیب 84/0، 83/0،86/0، 83‌/0، 85/0، 85/0 و 86‌/0 به‌دست آمد. (بهتر نیست مثل زیر باشد)
یافته‌ها نشان داد که بین برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی و نوآوری سازمانی با فرهنگ مشارکتی سازمان رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که بین برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی و ارتقای روحیۀ نوآوری سازمانی با فرهنگ مشارکتی سازمان رابطۀ مثبت و معنی‌دار وجود دارد. نوآوری اداری، بیشترین ارتباط و اصلاح ساختارهای نظام‌های استخدامی، کمترین ارتباط را بر اثربخشی فرهنگ مشارکتی کارکنان داشت. 

واژه‌های کلیدی: ارتقای روحیۀ نوآوری سازمان، برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی، فرهنگ مشارکتی سازمان
متن کامل [PDF 297 kb]   (173 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 3 - ( 5-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها