:: دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی الگوی نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی وتحلیل ارتباطی آن با خودکارآمدی
علیرضا ابراهیمی ، علی نصر اصفهانی، علی اکبر نیلی پور طباطبایی
مربی پژوهشکده مهندس
چکیده:   (196 مشاهده)
چکیده
مقدمه: این پژوهش با هدف طراحی الگوی نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی وتحلیل ارتباط آن با خودکارآمدی در سازمان هلال احمر کل کشورانجام شده است .
روش تحقیق: این تحقیق ازنوع تحقیق تحلیلی اکتشافی می‌باشد با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به میزان 215 نفر تعین گردید به منظور طراحی مدل نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی، پس از مطالعه متون عام جامعه شناسی و پایگاه‌های علمی، 450مفهوم در خصوص نهادینه نمودن فرهنگ به طور عام ، استخراج گردید واز طریق روش دلفی در اختیارصاحب نظراندانشگاهی وصاحب نظران سازمان هلال احمر قرار داده شد تا از نظر خبرگان تایید شود سپس بر اساس تایید مؤلفه‌ها توسط خبرگان، حدود هفتاد وسه مفهوم در زمینه نهادینه
کردن فرهنگ یاد‌گیری سازمانی مورد اتفاق نظر خبرگان قرار گرفت و پرسشنامه تهیه شد، در اولین مرحله با توجه به انجام تحلیل عامل اکتشافی باستفاده از نرم افزارspss روی هفتاد وسه مفهوم، پنج مؤلفه اصلی شامل مؤلفه‌‌های مدیریتی، اهداف، فرهنگی، استراتژیک و یادگیری شناسایی و با توجه به ادیبات تحقیق نامگذاری شدند. در دومین مرحله، تکنیک و نرم افزار دیماتل برای تعیین میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیر‌پذیری بین معیارها استفاده شدو درمرحله سوم بااستفاده از نرم افزار لیزرل الگوی نهادینه‌سازی یاد‌گیری سازمانی طراحی گردید.
یافته‌ها: در پاسخگویی به فرضیه اول پژوهش مبتنی بر این که بین مؤلفه‌‌های الگوی نهادینه کردن یادگیری سازمانی (عوامل فرهنگی، مدیریتی، اهداف، استراتژیک و یادگیری) با ابعاد خودکارآمدی(تجربه‌‌های موفق، ترغیب‌های کلامی یا اجتماعی، حالات عاطفی و فیزیولوژیک) رابطه وجود دارد، تأیید گردید ونیزنتایج فرضیه دوم مبتنی براینکه بین مؤلفه‌‌های نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی باابعاد خودکار آمدی رابطه چندگانه وجود دارد، بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ارتباط بین مؤلفه‌‌های نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی باابعاد خودکار آمدی (تجربه‌‌های موفق، ترغیب‌های کلامی یا اجتماعی، حالات عاطفی و فیزیولوژیک)معنادار بوده است.
واژگان کلیدی: خودکارآمدی، یادگیری سازمانی، نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی، تجربه‌‌های موفق، ترغیب‌‌های کلامی
 
واژه‌های کلیدی: واژگان کلیدی: خودکارآمدی، یادگیری سازمانی، نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی، تجربه‌‌های موفق، ترغیب‌‌های کلامی
متن کامل [PDF 999 kb]   (65 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پژوهشی


XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها