:: دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با چابکی سازمانی جمعیت هلال احمر در حوادث
محمد رضا هداوندی ، حسن رضا زین آبادی، ایوب ابراهیمی، کتایون فراهانی، یحیی صفی خانی
دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
چکیده:   (269 مشاهده)
چکیده
مقدمه: درهرسازمانی انجام هرگونه تغییر و تحول بنیادین تنها ازطریق شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف فرهنگ سازمانی میسّراست. پیش بینی ناپذیر بودن تغییرات مستمر در سطوح گوناگون نیز چابکی سازمانی را ضروری می سازد. به منظور کاهش خطرات حوادث طبیعی ودامنه بحران ناشی از آن ،که مشکلات ناگهانی و غیر قابل پیش بینی پدید می آورد؛ لازم است سازمان های درگیر بحران ،چابک شوند.
روش ها : این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن ، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری 250 نفر و نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 148 نفر و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی مدل کامرون و کوئین(2006) و چابکی سازمانی شریفی و ژانگ(‌1999) می باشد. روایی محتوایی آن با استفاده از نظرخبرگان و کارشناسان تأیید شد‌‌. ضریب پایایی به روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ ) برای پرسشنامه ها به ترتیب 88/0 و89/0  و برای کل ابزار 92/0 به دست آمد‌‌. درتحلیل داده ها از فراوانی ، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون دو متغیره و چندگانه استاندارد استفاده شده است.  
یافته ها :  فرهنگ رقابتی (نتیجه گرا) با میانگین (85/2 )  بالاترین رتبه فرهنگ سازمانی را بدست آورد. مقدار آماره آزمون F برای بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و چابکی سازمانی برابر با  105.611 در سطح (P-VALUE= .000)   معنی دار است. نتایج رگرسیون چندگانه استاندارد نشان داد خرده فرهنگ بازاری (رقابتی ) با ضریب ( 457/0.= β ) و ( 473/0.= β )و ( 251/0.= β ) پیش بینی کننده شاخص های پاسخگویی ، سرعت و انعطاف پذیری چابکی سازمانی می باشد. و خرده فرهنگ سلسله مراتبی ( 397/0.= β ) و خرده فرهنگ بازاری (رقابتی ) ( 291/0.= β ) با هم شاخص شایستگی چابکی سازمانی را پیش بینی می کنند. همچنین خرده فرهنگ بازاری (رقابتی ) ( 251/0.= β ) و خرده فرهنگ سلسله مراتبی (230/0.= β ) با هم پیش بینی کننده شاخص انعطاف پذیری چابکی سازمانی می باشند.  
نتیجه گیری :  نتایج نشان داد که فرهنگ رقابتی (نتیجه گرا) فرهنگ حاکم بر ستاد مرکزی جمعیت هلال احمر می باشد.  همچنین فرهنگ سازمانی( 672/0.= β ) می تواند به طور مثبت و معنی دار چابکی سازمانی را پیش بینی کند. 45 درصد از واریانس چابکی سازمانی بوسیله فرهنگ سازمانی تبیین می شود. مقدار2‏‌‌R نشان می دهد که 44/0 از واریانس شاخص پاسخگویی ، 41/0 از واریانس شاخص شایستگی ،18/0 از واریانس شاخص انعطاف پذیری و 24/0 از واریانس شاخص انعطاف پذیری چابکی سازمانی بوسیله خرده فرهنگ های سازمانی تبیین می شود. از میان گونه های فرهنگ سازمانی ، فرهنگ رقابتی بهترین پیش بینی کننده شاخص های پاسخگویی ، سرعت و انعطاف پذیری چابکی سازمانی و فرهنگ سلسله مراتبی بهترین پیش بینی کننده شاخص شایستگی چابکی سازمانی در ستاد مرکزی جمعیت هلال احمر می باشند. 
 

 
واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی : ارزیابی، فرهنگ سازمانی، چابکی سازمان، جمعیت هلال احمر، حوادث طبیعی
متن کامل [PDF 808 kb]   (117 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها