:: دوره 8، شماره 4 - ( زمستان 1395 ) ::
جلد 8 شماره 4 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
سنجش اثربخشی دوره‌های آموزش مدیریت بحران پایه در جمعیت هلال‌احمر بر اساس مدل کرک پاتریک
سیدحمید جمال الدینی، مهراب شریفی‌سده، فاطمه نارنجی‌ثانی، محمدرضا هداوندی
دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی، تهران‌، ایران
چکیده:   (1784 مشاهده)
مقدمه: رشد حرفه‌ا‌ی یکی از دغدغه‌های امروز مدیران سازمان‌ها در بحث توسعه و آموزش کارکنان است. بررسی و آگاهی از کیفیت آموزش و نیز نتایج و بازده آموزش مدیران برای فرایند آموزش ضروری است که بدین طریق حلقۀ آموزشی تکمیل می‌شود. از این‌رو، ارزشیابی در مورد کیفیت آموزش‌، پیش‌نیاز یک سیستم آموزشی موفق است.
روش‌: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری تمامی معاونان و مدیران شعب مناطق 9‌ گانه استان‌های کشور (460نفر) در سال 1395 هستند. تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد (210) نفر است که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق‌، دو پرسشنامۀ محقق‌ساخته براساس مدل کرک پاتریک است. روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر اساتید دانشگاه‌، خبرگان و کارشناسان آموزش تأیید شد. ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای ابزارهای اول و دوم 96/0 و 90/0 به‌دست آمد. در تحلیل داده‌های کمّی ‌از آمار توصیفی فراوانی و درصد‌، میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی t تک نمونه‌ای‌، آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی موضوعات آموزشی و t وابسته یا زوجی استفاده شد.
یافتهها: با توجه به یافته‌ها، کیفیت برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت بحران پایه در سطح واکنش با میانگین 14/4 و سطح یادگیری با میانگین 08/4 در سطح مطلوب ارزیابی شده است. نتایج t تک نمونه‌ای برای تعیین معنی‌داری اثربخشی آموزش در سطح واکنش و یادگیری نشان داد t محاسبه‌شده در سطح 05/0=α معنی‌دارست. اولویت‌بندی موضوعات آموزشی در سطح واکنش و یادگیری نشان داد که بالاترین رتبه مربوط به موضوع آموزشی مقدمه‌ای بر مدیریت و فرماندهی سانحه و کم‌ترین امتیاز مربوط به موضوع شناخت سوانح با تأکید بر سوانح شایع ایران می‌باشد. محاسبۀ t وابسته یا زوجی نشان داد که میانگین نمره پیش‌آزمون 98/6 و میانگین نمره پس آزمون 76/7 است. مقدار تی جدول با درجۀ آزادی 209 در سطح 05/0p< معنی‌دار است.
 نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که دورۀ آموزشی مدیریت بحران پایه در دو سطح واکنش و یادگیری طبق مدل کرک پاتریک اثربخش بوده است. بین میانگین پیش‌آزمون و پس‌آزمون نمونه‌ها در سطح 05/0p< تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین، از نظر شرکت‌کنندگان میزان کیفیت دوره‌های آموزشی و کل دوره در سطح مطلوب ارزیابی شده است. 
واژه‌های کلیدی: ارزیابی آموزشی، اثربخشی‌، آموزش ضمن خدمت‌، مدیریت بحران پایه‌، مدل
متن کامل [PDF 561 kb]   (852 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پژوهشی


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 4 - ( زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها