:: دوره 8، شماره 4 - ( زمستان 1395 ) ::
جلد 8 شماره 4 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
ارائه الگو برای توسعه مراکز علمی کاربردی جمعیت هلال‌احمر با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری
مریم همتی*، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حسن‌رضا زین‌آبادی، حسین عباسیان
چکیده:   (1352 مشاهده)
مقدمه: مؤسسه و مراکز علمی‌کاربردی هلال‌احمر برای آمادگی در مواجهه با عدم‌ قطعیت‌های تأثیرگذار در زمینه‌حوادث‌ و سوانح کشور، باید الگویی برای توسعه سرلوحه خود قرار‌دهند از این‌رو هدف این مقاله ارائه‌ الگوی ‌توسعه آنها می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر آمیخته، توصیفی‌‌وکاربردی است. در بخش‌کیفی پژوهش (بخش اول)، 24نفر از نخبگان‌علمی‌‌کاربردی و آینده‌نگاری و توسعه ‌آموزش‌ عالی به روش نمونه‌گیری ‌هدفمند انتخاب ‌شدند و با آن‏ها مصاحبه شد، الگوی اولیه توسعه از مصاحبه‌ها حاصل شد. ابزار پرسشنامه با 84 گویه برای اعتبارسنجی الگو تهیه شد. آلفای کرونباخ تمامی مؤلفه‌ها بالاتر از 7/0 شد که بیانگر هماهنگی‌ درونی گویه‌ها و پایایی قابل‌قبول پرسشنامه بود. جامعه‌آماری بخش ‌کمی‌ پژوهش (بخش دوم) 2071 نفر بود که 325 نفر بر اساس جدول مورگان و به ‌وسیله نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای از میان رؤسای ‌مراکز علمی ‌کاربردی هلال‌احمر استان‌ها (به نسبت مدرسان هر مرکز)، مدیران‌ گروه و اعضای ‌هیأت‌ علمی و اساتید مدعو مؤسسه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد تحلیل عاملی تأییدی با کاربرد نرم افزار لیزرل انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان‌داد که بار عاملی استاندارد برای سنجش قدرت رابطه بین عامل‏های، آموزش ‌و ‌پژوهش‌ کاربردی، اشتغال ‌و کارآفرینی، برنامه‌ریزی با رویکرد آینده‌نگاری، آمایش‌ سرزمین، مالی و بودجه و نیز تناسب زیرساخت‌ها، با گویهها در تمامی موارد بزرگتر از 3/0 بود و آماره t نیز در سطح اطمینان 5 درصد مقداری بزرگتر از 96/1 بود.
نتیجه‌گیری: به منظور ارائه الگویی بهینه برای توسعه مؤسسه و مراکز جمعیت هلال‌احمر ضروریست شش مؤلفه آموزش و پژوهش کاربردی، اشتغال و کارآفرینی، برنامه‏ریزی با رویکرد آینده‌نگاری، آمایش سرزمین، بحث مالی و بودجه و تناسب زیرساخت‌های توسعه نسبت به سایر مؤلفه‌ها در اولویت قرار گیرند.
واژه‌های کلیدی: آموزش و پژوهش، کارآفرینی، مراکز علمی‌کاربردی، جمعیت هلال‌احمر
متن کامل [PDF 1707 kb]   (479 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پژوهشی


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 4 - ( زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها