فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات- اخبار
اخبار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نحوه تکمیل و ارسال فرم خام پژوهشی

فرم خام پژوهشی را از اینجا دریافت نموده و پس از تکمیل به آدرس الکترونیکی research_helal@yahoo.com ارسال نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات:
http://jorar.ir/find.php?item=1.120.28.fa
برگشت به اصل مطلب