فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات- محورهای فصلنامه
محورهای فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | 
محورهای فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات 
  • امداد و نجات در سوانح
  • مدیریت بحران
  • بهداشت درمان و توانبخشی در سوانح
  • تغذیه، اپیدمی­ها خدمات بهداشتی و درمانی، حمایت روانی، تروما تریاژ
  • حقوق بشردوستانه بین اللمل
  • الگوهای آموزشی برای حوادث وسوانح
  • سوانح زیست محیطی و پیامدهای ناشی از آن
  • جغرافیای طبیعی و آسیب­پذیری مناطق وجمعیت در حوادث و سوانح
  • امداد و نجات در حوادث CBRN (شیمیایی میکروبی هسته ­ای،رادیواکتیو)
  • آینده ­نگاری وآینده پژوهی در مدیریت بحران
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات:
http://jorar.ir/find.php?item=1.122.30.fa
برگشت به اصل مطلب