فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات- برای داوران
برای داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه داوران محترم:

پس از دریافت و بررسی مقاله، فرم داوری  را تکمیل و به آدرس پست الکترونیکی emjo@helal-uast.ac.ir ارسال نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات:
http://jorar.ir/find.php?item=1.53.19.fa
برگشت به اصل مطلب