Journal archive for Google Scholar Robot!

Quarterly Scientific Journal of Rescue and Relief

فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجاتVolume 3, Number 3 (2012-3)


مشکلات سلامتی بانوان در حج و سفرهای زیارتی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی وضعیت انتشار علم در حوزه سلامت در حج و زیارت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

سنجش میزان نگرش، آگاهی و عملکرد پزشکان اعزامی به عمره 90 در زمینه بیماری‌های شایع در سفرهای زیارتی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی الگو و فراوانی اختلالات روان‌پزشکی در بین بیماران ارجاع شده به‌ ایران در حج تمتع 1389
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی فراوانی شکایت اصلی بیماران مراجعه‌کننده به پزشکان کاروان در حج تمتع 89
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی خطاهای پزشکی در معاینات قبل از اعزام زائرین حج تمتع 1387
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]